Política de privacitat

1.1 A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Cris Odriozola informen a l’Usuari / client de la possible existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes en la pàgina web per i per Cris Odriozola, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació, venda i prestació dels serveis oferts a la pàgina web.

1.2 L’usuari/client accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la pàgina, o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, amb el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin aquestes dades, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, de caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa, li demanem les dades necessàries per als fins als quals està destinat l’activitat de la nostra empresa.

1.3 El client podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent i, podran exercitar-se per cada client a través d’un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: Cris Odriozola, amb domicili en C/Despuig, 30 baixos C.P: 07013, Palma de Mallorca, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.

1.4 Cris Odriozola informa que si un client vol registrar-se a la web se li van a demanar tot un seguit de dades com resposta obligatòria tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s’aporten / s’emplenen les dades no tindrà lloc l’alta en la pàgina web de crisodriozola.com. Serà obligació de tots els clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada.

1.5 El CLIENT accepta que Cris Odriozola pugui utilitzar cookies i seguiment d’IPs per tal de recollir dades a efectes estadístics.

1.6 Cris Odriozola es comprometen en la utilització de les dades incloses en el fitxer anteriorment referit, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la LOPD.

1.7 Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats d’Cris Odriozola, sent aquesta entitat la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, d’acord amb la normativa vigent, es troben degudament registrats en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

En els formularis del Registre on es demanin dades de caràcter personal, s’han d’assenyalar els diferents camps l’emplenament és necessària per a realitzar el registre corresponent. Així, tret que s’indiqui el contrari les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

1.8 El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, els que siguin facilitats pels clients per a la publicació d’anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb l’entitat propietària d’aquesta pàgina web.

1.9 També seran utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals el client decideixi subscriure o utilitzar, per exemple:

En el cas que s’hagi subscrit a la recepció de butlletins informatius , les seves dades només seran utilitzades per gestionar l’enviament d’aquest butlletí.

En cas que hi hagi autoritzat l’enviament de publicitat , les seves dades només seran utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les adreces de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través dels mateixos, seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

Tot això de conformitat amb l’art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art 4 real decret llei 13/2012, amb la seva nova redacció.

1.10 L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat d’Cris Odriozola fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.