Avís legal

Ús correcte de la pàgina web

Les presents condicions d’ús, regulen l’accés i utilització de la pàgina web La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des del mateix moment de l’accés i inici de la navegació per la mateixa, accedint a qualsevol dels seus continguts , des d’aquest mateix moment l’usuari accepta de manera expressa, les presents condicions generals. Així mateix l’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis i productes que ofereix l’entitat a la web. L’usuari s’obliga des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web, els continguts i els seus serveis de conformitat a llei, els bons costums i l’ordre públic. Emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix a través de la pàgina web.

A) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

B) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.

C) L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la web.

D) L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol usuari altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

E) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb dades personals de tercers.

F) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.

G) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, ni en general aquesta prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut del qual no l’usuari, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

H) L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de “spam” en l’ús o com a conseqüència de l’ús del web o de les informacions i serveis amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, ja no enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través del web.

I) L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.


Modificacions

L’entitat es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.


Enllaços amb tercers

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de l’entitat.


Ús de Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació: la data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la nostra pàgina web, el disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva última visita a la nostra pàgina web, elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. L’entitat podrà emprar les “cookies” quan els usuaris naveguin per les pàgines de la web encara que per accedir i usar aquesta no cal que permetin la instal·lació de “cookies”. Les “cookies” s’associen únicament amb el seu ordinador però no proporcionen dades que permetin deduir el nom de l’usuari, ni poden llegir dades del disc dur de l’ordinador de l’usuari ni detectar “cookies” creades per tercers. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador, d’acord amb les instruccions i manuals que li siguin d’aplicació, per ser avisat en pantalla de la recepció de “cookies” i per impedir la instal·lació de “cookies” en el disc dur. Tot això de conformitat amb el art. 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut del art. 4 Reial decret llei 13/2012, amb la seva nova redacció.

Propietat intel·lectual i industrial Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina WEB. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol Usuari que realitzi acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.


Notificacions

A l’efecte de les Presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic “hello@crisodriozola.com“. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web, si existís dit registre o en un altre cas mitjançant la informació inclosa en el mail. L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.


Legislació aplicable i submissió a fur

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.